2013
UK & Imp Gr Ch Stacym Quintessence's
4
th litter

2012
UK & Imp Gr Ch Stacym Quintessence's
3
rd litter

2011
Gr Ch Stacym Tantalite Temptress'
1
st litter
2010
Gr Ch Stacym Quiddity's
3
rd litter
2009
UK & Imp Gr Ch Stacym Quintessence's
2
nd litter

2009
Gr Ch Stacym Quiddity's
2
nd litter

2008
UK & Imp Gr Ch Stacym Quintessence's
1st litter

2007
Gr Ch Stacym Quiddity's
1st litter

2006
Ch & Gr Pr Makeitso Isabella's
1st litter

2006 Ch Stacym Capriccioso's
4th litter

2005 Ch Stacym Capriccioso's
3rd litter

2004 Manot Kooky Kat's
6th litter - choc tortie

2003 Manot Kooky Kat's
5
th litter

2002
Ch Stacym Capriccioso's
2
nd litter

2002 Manot BlueIce Maidn
's
4
th litter

2001
Ch Stacym Capriccioso's
1
st litter - red silver boy

2001 Manot Kooky Kat's
4th litter - chocolate boy


2001
Ch & Pr Stacym Acushla's
1
st litter - cream boy

2001 Manot BlueIce Maidn's
3rd litter - usual tortie silver variant

2000 Manot Kooky Kat's
3rd litter

2000 Manot Kooky Kat's

2
nd litter

1999 Manot BlueIce Maidn's
2
nd litter

1998 Manot Kooky Kat's
1
st litter

1998 Manot BlueIce Maidn's
(& Stacym's)
1st litter